The Hawthorn

 

 

 

Club reglementen

 

West-Vlaams vliegvisteam "The Hawthorn" aangesloten bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers
Fly Fishing Club:
Bankrekening: BE25 3850 1141 8882 The Hawthorn, Weggevoerdenplein 7 bus 21 8520 Kuurne
Vergaderlokaal: Café brouwerij Sint Canarus Polderweg 2 8900 Deinze Gottem

 

Huishoudelijk reglement

Versie 29 2020

DOELSTELLINGEN

1. De "Vliegvisvereniging The Hawthorn Fly Fishing" heeft tot doel de aangesloten leden de unieke gelegenheid te bieden om hun hobby, het vliegvissen op salmoniden en andere vissoorten, uit te oefenen in een prachtig natuurkader.

2. De vereniging heeft tevens tot doel mee te werken, in samenwerking met de eigenaar, aan het toezicht en onderhoud van het domein. Op regelmatige tijdstippen zal je dan ook op de hoogte gebracht worden van de uit te voeren onderhoudstaken en beheerswerken.

HOOFDSTUK 1 -VERGUNNING

De jaarvergunning is strikt persoonlijk en op naam. De houder dient steeds in het bezit te zijn van zijn clubpas en dient deze, op verzoek, ter controle aan te bieden aan de eigenaar of een bestuurslid. Familieleden van een vergunninghouder zijn op het domein toegelaten mits het reglement wordt nageleefd.

Voor men zich naar het water begeeft om te vissen steekt men zijn clubpas zichtbaar achter de voorruit van de wagen zodat steeds kan gecontroleerd worden wie er zich binnen het domein bevindt. Het hekken welke toegang heeft tot het domein moet steeds worden gesloten van zodra men binnen is gereden. U schrijft direct uw naam en aankomstuur in, in het vangstgegevens-boek in het tuinhuis.

Gastkaarten: iedere vergunninghouder kan elk jaar 5 gasten uitnodigen. Een gast uitnodigen kost € 25 per dag en dit bedrag dient vooraf gestort te worden op bovenstaande rekening. De betrokken vergunninghouder dient op voorhand het bestuur in te lichten als hij met een gast komt vissen. Dat kan door contact op te nemen met Geert Staelens tel. 056/717836 of 056/717298 (tijdens kantooruren) of mail naar geert@sdcverzekeringen.be. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor zijn gast en waakt er over dat deze de reglementen strikt naleeft. Een vergunninghouder kan in de loop van een vergunningsjaar slechts 2 maal dezelfde gast inviteren.

De prijs voor een jaarvergunning werd vastgesteld op € 300, te betalen vóór eind januari van het vergunningsjaar. Het vergunningsjaar loopt van 1 februari tot 1 februari. Nieuwe leden die aansluiten in de loop van het jaar betalen een forfait van 20 euro en 30 euro per maand. De jaarvergunning is tevens ondeelbaar en niet terugeisbaar ingeval van tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap ingevolge overlijden, ziekte of andere redenen. Gezien het totaal aantal leden beperkt is kunnen kandidaat-leden zich aanmelden mits peterschap van 2 effectieve leden. Naderhand beslist het bestuur in geheime stemming over deze toetreding. De beslissing van het bestuur dient niet gemotiveerd te worden en er is geen beroep mogelijk tegen deze beslissing.

HOOFDSTUK 2 -DE VISSTAND

De visstand in ons meer is momenteel zeer gevarieerd. Je treft er zowel witvissen, baarsachtigen als forel. Tijdens het seizoen zullen er verschillende uitzettingen plaats vinden. Er mag 1 vis gratis meegenomen worden per visdag. Andere gevangen vis mag meegenomen worden mits betaling van € 6 per kg. Daartoe bevindt zich een weegschaal en plastiekzakken en een kassa in het tuinhuis. In het vangstgegevensboek vult u alles in bij het einde van uw visbeurt. Wij vragen u met aandrang om gewonde vissen zeker mee te nemen (en te betalen). Indien u de vis schoonmaakt aan het water (dus nooit schoonmaken in een boot) neemt u het slachtafval mee naar huis. Snoek mag niet meegenomen worden en dient steeds met zorg teruggezet te worden.

HOOFDSTUK 3 -DE UITRUSTING

Hengel, reel en lijn

De visserij op ons meer mag enkel uitgeoefend worden met een vliegenhengel, voorzien van een reel en vliegenlijn. Er mag geen extra externe verzwaring aangebracht worden op de leader. Er worden geen beperkingen gesteld inzake de densiteit of taper van de lijn.

Vliegen

Het weidelijke en experimentele karakter van ons vliegvisproject impliceert een voorkeur voor imitatieve bindpatroontjes. Er mag gevist worden met maximum 3 enkelvoudige, weerhaakloze vliegen. Op de afmeting van uw patterns staat geen maximum maat en verzwaring is eveneens toegelaten. Bij het vissen op snoek is slechts 1 weerhaakloze haak toegelaten.

Het gebruik van boten

De vereniging The Hawthorn Fly Fishing heeft een aantal boten die eigendom zijn van de vereniging en die gebruikt mogen worden door de leden. 2

Meegebrachte boten worden enkel te water gelaten op de daartoe bestemde plaats. Vergunninghouders kunnen ook gratis hun boot op ons meer plaatsen. Echter moet iedereen op volgende zaken letten:

 De boten die in het gebied blijven, moeten stevig aangemeerd worden op de toegewezen plaats.

 We laten geen afval achter in de boot.

 Booteigenaars blijven verantwoordelijk voor hun eigendom..

 Verwaarloosde boten worden verwijderd.

 Onkosten die voortvloeien uit calamiteiten en slecht beheer worden verhaald op de eigenaars.

 Elke booteigenaar bezorgt verplichtend een sleutel van de boot aan het bestuur.

 Als er ijs op ons viswater ligt is het formeel verboden de clubboten te gebruiken. Reden is dat onze boten reeds vrij oud zijn en een dunne laag ijs werkt als een mes dat in de boten snijdt

Belly-boat

Ons meer leent zich uitstekend tot het gebruik van de belly-boat. Leden kunnen daarvan te allen tijde gebruik maken.

Reddingsvest

In het kader van dit huidig reglement is het dragen van een reddingsvest niet verplicht. Niettegenstaande raden wij alle leden sterk aan bij het vissen vanuit de boot of belly-boat aan een reddingsvest te dragen.

HOOFDSTUK 4 -DE VISMETHODES

Per hengeldag is een vangstlimiet ingesteld van 15 vissen Tevens vragen wij respect voor de vissen en de collega-vissers. Als je meer dan 5 vissen vangt op dezelfde plaats wordt gevraagd dat u zich minstens 50 meter verplaatst. Aldus hebben de vissen en de collega-vissers ook een kans. De visserij verloopt volgens het No-Kill-principe, Er mag gevist worden van zonsopgang tot een uur na zonsondergang. Het statisch vissen met booby's, zalmeieren en pop-up nimfen aan snelzinkende vliegenlijnen wordt tot een minimum beperkt. Trollen vanuit boot en belly-boat is verboden.

Oevervisserij

Voor de visserij vanaf de oever gelden er, vistechnisch gezien, geen beperkingen. Op vraag van de eigenaar is een privé zone afgebakend. Deze zone mag niet worden gebruikt om te vissen of om zich te verplaatsen rond het meer Houd er rekening mee dat de oever steeds kan afkalven.

Wadend vissen

Is, omwille van veiligheidsredenen formeel verboden.

Vanuit boot of belly boat

Bij de visserij vanuit de boot of belly-boat ben je gebonden aan bepaalde richtlijnen, beperkingen en etiquette. Enkele richtlijnen:

1) Bij het driftend vissen, vis je steeds vóór de boot, met de wind in de rug.

2) Trollen is niet toegelaten

3) Het is niet toegelaten om voor anker te gaan op minder dan 10 meter van de oever.

4) Een boot die een drift aan het uitvissen is, mag hierin niet gehinderd worden. Aan de loefzijde dien je, omwille van de achterwaartse worpen, een afstand van 30 meter te respecteren.

5) Ook mag je een boot die regelmatig eenzelfde drift maakt niet hinderen door op dit traject voor anker te gaan.

Weidelijke behandeling van de vissen

Om de vissen zo weidelijk mogelijk te behandelen na de vangst, is iedere hengelaar verplicht minstens in het bezit te zijn van een knooploos landingsnet. Onthakers die de visser in staat stellen om de vis te onthaken, zonder dat deze hiervoor uit het water moet worden getild, genieten uiteraard de voorkeur. Het manipuleren van gevangen vis voor een eventuele foto gebeurt steeds met natte handen en duurt niet langer dan echt nodig. In alle andere gevallen (landen, onthaken en terugzetten) blijft de vis steeds in/op het vochtige landingsnet. Contact met warme- en/of droge oppervlakken (zitbanken, bootoppervlakken, belly-boat, oevervegetatie, zand en stenen) beschadigt de slijmhuid van de vis en reduceert drastisch zijn overlevingskansen. Bij een te diep gehaakte vis: leader doorknippen of liever nog de vis doden en meenemen.

HOOFDSTUK 5 -HET VISSEIZOEN

Het visseizoen loopt van 1 februari tot 1 februari. ALGEMENE SLUITING (zomerstop): Elk jaar van 1 juli tot en met 31 augustus.

HOOFDSTUK 6 -VEILIGHEID

De eigenaar noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen, beschadigingen en/of diefstallen. Een plas van zo’n 9 hectare is een hele slok water en dwingt enigszins respect af. Iemand die te lichtvaardig omspringt met de elementaire veiligheidsvoorschriften, brengt zichzelf en vaak ook anderen in gevaar. Er zijn dan ook een aantal zaken waarop moet worden gelet:

Het is raadzaam dat iedere visser die niet kan zwemmen, een zwemvest of minstens een zichzelf opblazend vliegvisvest draagt.

Ga indien mogelijk nooit alleen te water. Een vismaat is geen concurrent maar een reddende hand in geval van nood.

Een onmisbaar kleinood in een gebied van 10 ha is een arbiterfluitje aan een oprolspeld. Het geluid van zo'n fluitje draagt vele malen verder dan de menselijke stem. Ook een GSM kan op een bepaald ogenblik uw of andermans leven redden. Mee hebben dus! 3

HOOFDSTUK 7 –DIVERSEN

1.Bepaalde zones kunnen worden afgesloten voor de visserij. Deze zones zullen aangegeven worden met bordjes en/of boeien. Het bestuur laat dit vooraf weten.. 

2. Voertuigen dienen geplaatst op de daartoe voorziene parking binnen het domein nabij de ons toegewezen ingang. Dus geen voertuigen op straat. Iedere vergunningshouder ontvangt na betaling een sleutel van het hekken (waarborg sleutel 10 €. Zodra u binnengereden bent sluit u het hekken achter u (uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar) 

3. Hengelaars laten geen vuilnis achter, in, op of rond het water. Alle nylonrestjes worden zorgvuldig meegenomen. Gebruikte roeien en zittingen terug in het tuinhuis nà gebruik. 

4. Op en rond het water zijn geen radio's toegelaten. GSM-toestellen zijn wel toegelaten. Op verzoek van de eigenaar zijn geen honden toegelaten. Alle vissers dienen steeds eventuele instructies van eigenaar of bestuur op te volgen. 

5. Van de vergunninghouders wordt verwacht dat zij zich minstens 1 dag per jaar inzetten, voor de uitvoering van de beheerswerken. Daarvoor zullen elk vergunningsjaar twee tot drie werkdagen worden uitgestippeld. Vergunninghouders kunnen één van deze dagen uitkiezen als werkdag. 

6. In ons clubhuis ligt het vangstgegevens-boek: steeds deugdelijk invullen na uw visbeurt ook als je niets gevangen hebt. Het getuigt van collegialiteit als je aangeeft hoe en waarmee je gevist hebt.

 7. In het clubhuis is er drank ter beschikking. U kan iets nemen mits betaling van €1per consumptie. 

8.Er mag overal gevist worden uitgenomen vlak voor de woning van de eigenaar. Dit om de privacy van de familie te respecteren. 

9. Enkele keren per jaar laat de eigenaar een aantal karpervissers toe. De leden zullen gedogen dat dit gebeurt en zullen deze bezoekers als gasten behandelen.

10. Sigarettenpeuken worden niet in het water gegooid! Dodelijk voor de forellen en niet alleen voor hen…

HOOFDSTUK 8 -SANCTIES

1. Het bestuur zal, in het belang van de weidelijkheid en de sportiviteit, nauwkeurig toezien op de naleving van het onderhavige reglement.

2. De bestuursleden, de eigenaar en de door het bestuur aangestelde controleurs zullen, na vaststelling van een overtreding, onmiddellijk verslag uitbrengen bij het bestuur. In ieder geval moet je de visbeurt onmiddellijk beëindigen.

3. Mogelijke sancties gaan van verwittiging tot verbeurdverklaring van vergunning en zelfs onmiddellijke uitsluiting.

4. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Namens het bestuur:

Geert Staelens,

Leon Clairhout,

Marc Sillis,

Marnix Stragier,

Gabin Moreels

Wim Desimpelaere